Dela sida

Design för bättre hälsa - vi reder ut begreppen

Här hittar du förklaringar på ord som kan komma upp i samband med design på hälsoområdet.

Användare
Behov
Idégenerering
Prototyp
Testa och testa igen
Patientens/brukarens upplevelse
Patient- och brukarmedverkan

Användare

En användare är den person som använder något. Det kan låta självklart och enkelt men ofta glömmer vi bort användaren när en vara eller tjänst ska arbetas fram eller förändras. I designprocessen är användaren alltid utgångspunkten. Det är användarens behov som ska uppfyllas med den lösning som tas fram. Ibland kallas användaren kund, slutanvändare, patient, brukare eller klient men vi har valt begreppet användare när vi beskriver arbetet med designprocessen.

Behov

Behov är ett inneboende krav på upphävande av viss brist, medvetet eller omedvetet.

(definition ur Wikipedia, 2012)

Behoven hos en tänkt eller faktisk användare av en produkt eller tjänst är ofta omedvetna och outtalade. Genom att använda designprocessen kan behoven synliggöras. Dels genom de metoder som används men också för att lösningsförslag presenteras löpande för dig som användare. Det gör att du ges möjlighet att få syn på behov som du inte varit medveten om – och känna efter om en viss lösning skulle svara mot just dina behov. Med en förståelse för användarens behov kan leverantörer av en tjänst eller produkt börja erbjuda något som svarar mot faktiska behov vilket gör erbjudandet mer attraktivt.

1. Wikipedia

Idégenerering

Idégenerering kan sägas vara den kreativa process som genomförs för att hitta lösningar som svarar mot konstaterade behov. Istället för att utgå från en idé som en enskild entreprenör, innovatör eller uppfinnare har så är utgångspunkten alltid den tänkta användaren. I designprocessen testas sedan lösningsförslagen ett antal omgångar för att förbättra produkten eller tjänsten ytterligare.

Prototyp

I designprocessen används prototyper, demonstrationsmaterial eller visualiseringar för att på ett så konkret sätt som möjligt testa lösningsförslagen på den tänkta användaren. Det gör att användaren får möjlighet att fundera över om lösningen svarar mot behoven och komma med förslag till konkreta förbättringar. Det gör det också möjligt för användaren att upptäcka behov man tidigare inte varit medveten om.

Testa och testa igen

En grundkomponent i designprocessen är att lösningsförslag på en produkt eller tjänst testas av de tänkta användarna i flera omgångar. Sådan testning kallas ibland för iterering 1. Testningen sker med hjälp av prototyper eller annat material som konkretiserar lösningsförslaget. Genom att på ett handfast sätt testa den tänkta lösningen får användaren också möjlighet att bli medveten om tidigare omedvetna behov. Genom att testa lösningsförslagen utvecklas tjänsten eller produkten tillsammans med de tänkta användarna. Det gör att misstagen i utvecklingen görs tidigare och därför blir möjliga att rätta till. Lösningen kommer också att svara mot verkliga behov hos den målgrupp man vänder sig till.

1 Iteration är ett annat ord för upprepning, Wikipedia, 2012

Patientens/brukarens upplevelse

SVID ansluter sig till den definition som The Beryl Institute använder för att definiera patientens/brukarens upplevelse (jmf patient experience):

The sum of all interactions, shaped by an organizations´s culture that influence patient perceptions across the continuum of care.

Summan av alla interaktioner som utformas av organisationens kultur och som påverkar patientens upplevelse genom hela vårdprocessen.

Fritt översatt

Att förbättra patientens eller brukarens upplevelse handlar inte bara om att det är moraliskt eller etiskt riktigt. Det finns konkreta och stora vinster om vi bara lyckas förbättra upplevelsen något. En förbättrad upplevelse är av största vikt både för individens hälsa och organisationens effektivitet. The Beryl Institute konstaterar bland annat att man genom en förbättrad upplevelse kan sänka patientens stressnivåer, man för högre grad av följsamhet till beslutad behandling och man minskar antalet vårddagar!

Designprocessen kan sägas vara ett sätt att påverka den sammantagna upplevelsen av en tjänst eller produkt. God design är därför intimt sammankopplat med patientens eller brukarens upplevelse av hela vård- eller omsorgsprocessen.

Patient- och brukarmedverkan

Det finns mycket stora vinster med en ökad patient- eller brukarmedverkan i allt från utformningen av vård och omsorg till själva vårdproduktionen. Designprocessen är i sig medskapande och innebär att användaren av till exempel en vårdprocess involveras i utvecklingen av densamma. Men vi kommer också att finna lösningar där patienten eller brukaren blir direkt delaktig i sin egen vård och omsorg. Vi kommer i högre grad att producera vård och omsorg tillsammans med patienten eller brukaren om vi använt designprocessen för att hitta moment som jag som patient eller brukare vill utföra själv.

Om vi vill använda hela den potential som vi som medborgare, patienter eller brukare bär med oss måste vi omdefiniera våra vård- och omsorgstjänster. De måste ta sin utgångspunkt i våra olika behov, vår vilja att engagera oss och att ta ansvar. Den förskjutningen kan komma till stånd med hjälp av designprocessen.

I Sverige har diskussionen om vikten av brukarinflytande och patientmedverkan pågått i decennier men lite har hänt som verkligen förskjuter positionerna framåt. Nu finns dock ett nytänt intresse. Intresset bottnar kanske delvis i den tekniska utvecklingen som ger helt nya möjligheter till medverkan. Vi menar dock att vi behöver komplettera ett fokus på tekniska lösningar med ett fokus på design av nya tjänster som svarar mot verkliga behov och förutsättningar. Det är först då vård- och omsorgskulturen kan förändras i grunden och anta ett mer coachande förhållningssätt som bättre möter den kunniga, aktiva och engagerade patienten eller brukaren.

Samhällsutvecklingen har de senaste åren inneburit att nya synsätt på patienternas/brukarnas ställning och roll vuxit fram. Den traditionella synen på patienten/brukaren som ”mottagare” av hälso- och sjukvård och socialtjänst behöver ersättas med en syn där patienten/brukaren också innehar rollen som medskapare.

Patient- och brukarmedverkan, Positionspapper för ökad kvalitet och effektivitet i hälso- och sjukvård och socialtjänst, 2011

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40