Kontakt

SVID,
Stiftelsen Svensk Industridesign
Svensksundsvägen 13 
111 49 Stockholm
08 - 406 84 40
info@svid.se

Image, identitet och profil

Vad står er verksamhet för? Vad har omvärlden för uppfattning? Hur vill ni bli uppfattade?

Ni kommer att få bäst resultat när identitet, profil och image sammanfaller.

 • Identitet är det företaget verkligen är och har.
 • Profil är det ni vill uppfattas som.
 • Image är den uppfattning omvärlden har av er.

Övning: Vilka är vi, och vad står vi för?

Det här är en kort övning för att skapa samsyn.

För att få en uppfattning om olika medarbetares uppfattningar vad företaget står för eller de förväntningar omvärlden har på företaget kan en övning med symboler vara ett sätt att komma under skinnet.

När medarbetare ska förklara vad organisationen står för, eller vad de tror att omvärlden har för uppfattning, använder många allmängiltiga begrepp som kvalité, service, kunden i centrum och så vidare.

I vars och ens huvud växer en egen tolkning fram. Det skapas bilder som varje individ behåller för sig själv och fortsätter att ha som förebild. För att komma åt dessa bilder kan man göra en övning där medarbetarna får arbeta med symbolvärden istället för ord för att illustrera de tankar och uppfattningar medarbetarna har om organisationen.

Identitet

Lista allt det som verkligen finns.

Personal

 • Antal
 • Utbildning

Produkt/Tjänst

 • Produkt/tjänsteportfölj
 • Unik produktfördel

Produktion

 • Kapacitet
 • Lokaler

Plats

 • Geografiskt läge

Kommunikation

 • Aktiviteter
 • Mediautrymme

Image

Nu ska du och dina medarbetare beskriva hur ni tror att omvärlden uppfattar er idag.

Gör det utifrån symbolvärden. Vilken sort av det som står på listan tror du att omvärlden skulle välja om de skulle beskriva ert företag?

 • Bil
 • Sportgren
 • Blomma
 • Klädesplagg
 • Resmål
 • Färg
 • Djur
 • Årstid
 • Karaktärsdrag

Profil

Nu ska ni göra samma övning utifrån hur du och dina medarbetare skulle vilja att företaget uppfattas i morgon.

 • Bil
 • Sportgren
 • Blomma
 • Klädesplagg
 • Resmål
 • Färg
 • Djur
 • Årstid
 • Karaktärsdrag
Diskutera sedan kring de resultat ni kom fram till. Stämmer identitet, image och profil med varandra? Varför? Varför inte?

Övning: Image

Er verksamhetens image är den uppfattning som omvärlden får av ert företag.

Imagen avgörs av den samlade uppfattningen av allt som er verksamhet kommunicerar genom sina produkter, genom service, bemötande, marknadskommunikation etc.

Sätt er ner och diskutera kring frågorna nedan.

Vad kommunicerar vår information?

 • Förstärker vår information vår produkt?
 • Ger vi information som får kunden att återkomma?
 • Har vi en grafisk profil som är tydlig och enhetlig?

Vad kommunicerar vi själva?

 • Förstärker vårt sätt vår produkt?
 • Kan alla härleda till vår affärsidé?
Vad kommunicerar vi själva? 
Förstärker vårt sätt vår produkt? 
– Kan alla härleda till vår affärsidé? 

Vad kommunicerar vår miljö?

 • Förstärker vår miljö vår produkt?
 • Speglar miljön våra ambitioner?

Vad kommunicerar vår profil?

 • Har vi den image vi förtjänar?
 • Varför förstår dom mig inte?
 • Image är något man förtjänar