Kontakt

SVID,
Stiftelsen Svensk Industridesign
Svensksundsvägen 13 
111 49 Stockholm
08 - 406 84 40
info@svid.se

Designprocessen

Designprocessen varierar mellan olika projekt och mellan olika designområden. De flesta designorganisationer har sin egen beskrivning av designprocessen. Men de liknar för det mesta varandra.  Det här är vår beskrivning av designprocessen.

Designprocessen är en modell för att arbeta med design inom produktutveckling. Den ingår som en del i företagets hela utvecklingsprocess och används för att nå ett framgångsrikt och kreativt resultat med hjälp av designkompetens. Designprocessen kan tillämpas på många olika områden och designprojekt som rör både processer, budskap, varor, tjänster och miljöer.

Illustration:Designprocessen.

1. Utgångspunkter

Vår omgivning präglar oss liksom vår samtid och historia. Design berör allt och alla och är ett kraftfullt verktyg för att påverka, och för att förmedla nytänkande och omtanke om människan. Tekniska-, ekonomiska- och personella resurser samt tidsaspekter är förutsättningar för arbetet som måste definieras.

2. Användarstudier

Behovs- och funktionsanalys genomförs genom omvärldsstudier, t ex kvantitativa och kvalitativa studier, samt samtal och tester med berörda användare. Även kontakter med berörda nätverk och media bör göras. Dessa uppgifter analyseras inför det konstruktiva arbetet.

3. Koncept och visualisering

Med utgångspunkterna och användarstudierna som plattform utvecklas ett eller flera konceptförslag som presenteras och testas. Arbetet sker ofta i nära samarbete med andra kompetenser utifrån ett produktions- marknadsperspektiv.

4. Utvärdering och konceptval

Utvärdering sker genom olika prioriteringar, beräkningar, marknadsvärderingar och tekniska avgöranden. Alternativa förslag ställs mot varandra. Ett eller flera koncept väljs att arbeta vidare på. Förberedande aktiviteter inför presentationer påbörjas.

5. Justering och genomförande

Det valda förslagen vidareutvecklas och förankras hos olika nyckelpersoner. Det slutliga förslaget presenteras, testas och utvärderas. Arbetet kräver samarbete med andra kompetenser, bl a för framtagning av ett produktionsunderlag. När eventuella osäkerheter är eliminerade kan produktionsprocessen påbörjas.

6. Produktion

7. Uppföljning och utvärdering

Efter produktionsstart utvärderas alla parametrar för att optimera framtida förbättringar. Uppföljningsarbetet inkluderar även nya användarstudier och tester som styr identitet. Marknadsföringens argumentation anpassas till resultaten så att designarbetets fördelar framhävs.