Välbesökt riksdagsseminarium

Eva-Karin Anderman, SVID och Veronica Lindholm (S)

Helena Karlberg, SVID

Sofia Svanteson, Ocean Observations

Tomas Edman, Experio Lab

Previous Next

Riksdagsseminariet Design som strategisk resurs i samhället

Onsdagen den 3 juni var Eva-Karin Anderman och Helena Karlberg från SVID, Tomas Edman från Experio Lab, Sofia Svanteson från Ocean Observations och Stefan Holmlid från Designfakulteten på plats i riksdagen för att prata design. Inbjudan till seminariet kom från Veronica Lindholm, socialdemokratisk riksdagsledamot.

Ett 60-tal personer var på plats för att lyssna på seminariet "Design som strategisk resurs i samhället".

People Powered Future, Eva-Karin Anderman, SVID

Eva-Karin Anderman från SVID inledde med att berätta om bakgrunden till People Powered Future, ett projekt som syftar till att mobilisera design som strategisk resurs i samhället och lyfta fram och förstärka olika aktiviteter inom området.

SVID leder arbetet med att facilitera olika aktiviteter inom projektet. Seminariet i riksdagen är en av många aktiviteter inom projektet och syftet är att se till att Sverige är ett land som tar design på allvar och agerar därefter. För att hamna där krävs det fler designmedvetna beslutsfattare.

- Design är en metod för att förstå framtidens användare, säger Eva-Karin Anderman, SVID.

Läs mer om People Powered Future

Sofia Svanteson, Ocean Observations

- Design är ett angreppssätt att definiera problem och hitta lösningar, inledde Sofia Svanteson från Ocean Observations. Hon berättade också om vikten att förstå hur olika beslut påverkar människor innan man väljer att utveckla nya produkter eller tjänster.

Som exempel tog hon insamling till olika välgörenhetsorganisationer och hur detta förändrats sedan internet kom. I början av 1990-talet var det fortfarande inbetalning via bank som gällde. När internet gjorde sitt intåg blev det vanligare att göra överföringar via sin e-bank. Detta ledde exempelvis till att efter tsunamin 2004 samlades det betydligt mer pengar än tidigare. Under den stora jordbävningen i Haiti 2010 hade insamling via sms blivit en verklighet, vilket ledde till nya insamlingsrekord. När WyWallet introducerades på marknaden hände något, Röda Korsets intäkter sjönk drastiskt. När bidragsgivare hörde av sig till teleoperatörerna fick de höra att det var ett EU-beslut som ledde till att man var tvungen att ställa vissa krav på inbetalningar som skedde via sms.

Sofia menade på att detta är ett tydligt exempel på vikten att man måsta ta i beaktande hur människor/användarna påverkas av ett visst beslut innan man inför det. Det var inte bara välgörenhetsorganisationer som påverkades av detta utan också privatpersoner som försökte betala biljetter via sms i lokaltrafiken.

Sofia berättade också om ett par uppdrag som Ocean Observations arbetat med, bland annat ett samarbete med Karolinska som syftade till att kartlägga patienternas behov för att kunna sätta in tidig behandling vid reumatisk sjukdom. Tjänstedesign användes för att hitta en ny digital lösning.

Sofia berättade att det är lätt att utgå från specialister när det gäller att utveckla nya lösningar och tjänster inom vården och det viktiga är att intervjua alla som patienten kommer i kontakt med. Beställaren efterfrågande en app som patienten kunde använda sig av. Varför man ville ha just en app var det ingen som visste.

Sofia berättade att det är vanligt att många börjar med tekniken istället för att utgå för patientens faktiska behov. Patienten börjar många gånger att söka information via webben, exempelvis via Google, men i det här fallet visade det sig att responsiv webb och inte en app var det som bäst tillgodosåg patientens behov. Resultatet av processen blev till slut en webbaserad tjänst och ett beslutsstöd som patienten kan ta med till läkaren för att underlätta dialogen där.

Läs mer om Ocean Observations på deras webbplats 

Möte mellan vård och design, Tomas Edman, Experio Lab

Tomas Edman berättade om ExperioLab, ett centrum för patientnära innovation vid Landstinget i Värmland. Tomas konstaterade att många har ambitionen att sätta patienten i centrum, men saknar verktyg och kunskap om hur man gör detta. Patienten/medborgaren blir därför den minst utnyttjade resursen vi har, vilket gör att det finns enorm potential att genom design säkerställa att vi utnyttjar rätt resurser för att förbättra och effektivisera vården.

ExperioLab utvecklar kunskap kring hur man låter patienten bli samskapare och har bland annat tagit fram designutbildning för vårdpersonal.

Tomas berättade också om sjuksköterskan Ulla som efter att ha genomgått en designprocess konstaterade att hon fått ett helt annat patientperspektiv som förändrat hennes sätt att arbeta för alltid. Och en vårdcentralchef har sagt att hon aldrig mer kommer att inleda ett utvecklingsprojekt utan att involvera patienter.

Design är inkluderande och design innebär samskapande. Samtidigt nämnde Tomas att det krävdes mod för att satsa på design, då det tidigare saknades kunskap inom området. Ett bevis på att satsningen är lyckad, kanske är det faktum att landstinget i Sörmland nyss meddelat att de kommer att starta en liknande satsning.

- Hur många har hört uttrycket "patienten i centrum"? frågar Tomas Edman publiken. Men hur gör man då?. Det är just det Experio Labs arbete går ut på.

Läs mer om Experio Lab på deras webbplats

SVIDs program Design & Destination, Helena Karlberg, SVID

Hur åstadkommer man ett levande Sverige? Varför måste det finnas en motsättning mellan landsbygd och stad? Det var några av frågorna Helena Karlberg ställde till publiken. Hon konstaterade också att alla platser har något unikt men det finns mycket man kan göra för att göra platserna mer unika och till platser där människor vill leva, bo, arbeta på och resa till.
Invånarna är hjärtat av en plats och därför är det otroligt viktigt att involvera dessa i ett utvecklings- och förändringsarbete, men också för att ta reda på vad som är unikt med just den platsen som de bor på.

Genom design kan man också vända något som till synes är mindre attraktivt till något som faktiskt är positivt för regionen. Helena nämnde Norrbotten som ett exempel där snö, is och kyla har lett till ett ishotell som lockar besökare från hela världen, eller det faktum att bilprovning sker där och Facebook har valt att förlägga serverhallar där.

Designfaktulteten, Stefan Holmlid

Stefan Holmlid, designforskare på Linköpings Universitet och ordförande för Designfakulteten berättade om designfakulteten som är ett nationellt center för designforskning där 20 forskande skolor i Sverige samarbetar. Designforskning handlar om att beskriva, förstå och förklara design och designfenomen, men också att utvidga vad vi menar med design och designmetoderna. Fokus är att bygga kapacitet i organisationer. Det finns forskning som visar att designprofessionen kan integreras som strategisk resurs och att designprocesser kan integreras i och användas av andra professioner. Det vi behöver utveckla kunskap om är hur samverkan mellan professioner och människor kan drivas med designprocesser och ur en organisations designkapacitet kan beskrivas och vidareutvecklas.

Stefan berättade att Sverige är unikt på så sätt att det finns så många som forskar på design. Med andra ord finns det mycket kunskapskomptens att nyttja i vårt samhälle. Inom EU sker stora satsningar på designdriven forskning och innovation, vi i Sverige har mycket forskning på plats men behöver lyfta och förstärka befintliga satsningar.

Läs mer om Designfakulteten på deras webbplats

Utmaningar som design skulle kunna bidra till att lösa

Under seminariet fick publiken skriva på postit-lappar vilka förväntningar de hade på seminariet och vilka utmaningar de ser att design skulle kunna bidra till att lösa.

Seminariet Design som strategisk resurs i samhället är en aktivitet inom People Powered Future, ett projekt som syftar till att mobilisera design som strategisk resurs i samhället. Ett antal aktörer arbetar med olika aktiviteter och initiativ inom People Powered Future. SVID leder arbetet med att facilitera aktiviteter inom projektet.

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40